Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb., v platném znění, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

V následujícím oznámení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.

Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je kapela Bonsai č.3, zastoupená Václavem Koblencem, se sídlem Sokolská 57, České Budějovice, 370 05, IČO 21143391, který je kapelníkem skupiny Bonsai č.3.

Pokud jste naším zákazníkem anebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Jsem správcem vašich osobních údajů a zodpovídám za to, jak budou vaše osobní údaje zpracovány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Typ, původ a rozsah údajů, které zpracováváme
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že nám je sami svěříte, a to z následujícího důvodu:

 • Osobní údaje v rozsahu: mail, jméno, příjmení, telefon, číslo účtu potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání objednaných CD, vstupenek na koncerty nebo dalších kapelních produktů).
 • Vedení účetnictví
 • Osobní údaje zákazníka (fakturační údaje) potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – fakultativní zasílání newsletterů a marketingových zpráv

Vaše osobní údaje využíváme za účelem zasílání informací o dění v kapele, akcích a dalších sdělení: nabídek vstupenek na koncerty včetně včasných předprodejů, nabídek merchandise. Jste-li naším fanouškem nebo zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás novinky a akce kapely zajímají.

Pod pojmem zpracování se rozumí, že zpracováváme pouze osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností. V případech vyžadujících výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů si tento souhlas vyžádáme. Respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Osobní údaje, které zpracováváme, dostáváme přímo od Vás v průběhu Vaší registrace na našich webových stránkách nebo případně v rámci sledování Vaší aktivity na našich webových stránkách.

Osobní údaje zpracováváme vždy jen k povoleným účelům a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies
najdete na stránce Zásady cookies.

Zpracování osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů pro zachování našich oprávněných zájmů (se zohledněním Vašich zájmů). Osobní údaje zpracováváme také tehdy, pokud je to nutné pro zachování oprávněných zájmů kapely. K tomu konkrétně patří např.:
  • péče o zákazníky a vyřizování reklamací;
  • opatření pro zlepšení našich služeb a k posílení našich vztahů se zákazníky, např. průzkumy mínění zákazníků, zlepšování a vývoj obsahu webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek atd.;
  • ochrana práv kapely pro případ soudního sporu týkajícího se poskytnutých služeb;

Za těmito účely zpracováváme v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás máme k dispozici, a to např. kontaktní údaje, údaje získané prostřednictvím souborů cookies atd.

 • Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu
  Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých případech i tehdy, když jste nám k tomu udělili příslušný souhlas. Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme Vás však, že zpracování údajů uskutečněné před tímto odvoláním souhlasu je i nadále přípustné. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, ve kterém nám je poskytnete.
 • Zpracování osobních údajů ke splnění našich zákonných povinností
  Některé osobní údaje musíme zpracovávat, abychom splnili zákonné povinnosti nám dané. Tyto povinnosti mohou vyplývat z platných právních předpisů České republiky a také z evropských právních předpisů. Konkrétně z toho mohou pro nás vyplývat také povinnosti uchovávání, ukládání, hlášení a shromažďování informací, které zpravidla slouží ke kontrolním účelům dotyčných příslušných úřadů a orgánů.
 • Zpracování osobních údajů – práva
  Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy. Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít. Pokud udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.

Příjemci Vašich údajů
Osobní údaje mohou být v některých případech zpřístupněny třetím osobám. K vašim osobním údajům mají přístup (jako třetí osoby) pouze spolupracovníci a zpracovatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro zajištění konkrétních procesů využíváme těchto služeb a aplikací třetích stran:
- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
- Simple shop s.r.o., Viaduktová 593/17, 737 01 Český Těšín, ČR

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme vedle výše zmíněného zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu podnikání (např. účetní). Kromě toho můžeme ostatním příjemcům předávat osobní údaje, pokud jsme k tomu povinni zákonem.

Lhůty pro uložení a uchovávání osobních údajů
Osobní údaje pro účely splnění smluvních povinností zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nutné pro splnění našich smluvních závazků. Jakmile už pro tento účel dané údaje nejsou nutné, zásadně se vymažou.

Pro splnění určitých zákonných nařízení či z důvodu ochrany zájmů kapely musíme určité údaje uchovávat i po ukončení smluvního vztahu. Patří k tomu např. povinnosti dokumentace o poskytnutých službách a jejich případné prokázání.

V těchto případech, kdy máme zákonnou povinnost osobní údaje uchovávat, resp. archivovat, vycházíme ze lhůt stanovených příslušnými právními předpisy.

Povinnost poskytování osobních údajů
Osobní údaje poskytujete zásadně dobrovolně, ale poskytnutí některých údajů je povinné pro využití našich služeb, což znamená, že pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno využívat některé služby (objednat CD, objednat vstupenky atp.). V případě, že existuje zákonná povinnost poskytnout osobní údaje, vždy Vás o této skutečnosti informujeme.

Automatické rozhodování a profilování
Při rozhodování, které pro Vás může mít právní důsledky nebo Vás jiným způsobem podstatně ovlivnit, nepoužíváme postupy automatického rozhodování či profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Ochrana soukromí dětí
Kapela se vědomě nepodílí na shromažďování informací od dětí dle definice platných právních předpisů a nevytváří své webové stránky a mobilní aplikace pro cílovou skupinu dětí. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že naše webové stránky či služby poskytované ze strany kapely využívá osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na e‑mailové adrese: bonsai_c3@centrum.cz.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek
Cookie soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků webové stránky. Tyto cookie soubory používá kapela na svých webových stránkách za účelem zlepšení jejich fungování, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace svých marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží k osobní identifikaci návštěvníků webové stránky a ani ji neumožňují.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče, a to pomocí funkce „Možnosti“ či „Nápověda“.

Mlčenlivost

Zachováváme mlčenlivost o veškerých osobních údajích, které mi svěříte. Bez vašeho souhlasu nebudou tyto vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Vaše osobní data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme bezpečnostní opatření, abychom zamezili zneužití a neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany kapely mají dotčené osoby podle GDPR, resp. v mezích stanovených zákonem, následující práva (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, a (vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě obdržení žádosti ve smyslu tohoto článku, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. Kapela není povinna žádosti vyhovět například v situaci, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V případě důvodných pochybností o totožnosti žadatele je kapela oprávněna požádat jej o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Kromě toho máte právo kdykoli odvolat souhlas udělený ke zpracování Vašich osobních údajů. Takové odvolání nemá vliv na již provedené zpracování a nevztahuje se tedy na účinnost a zákonnost zpracování osobních údajů, provedených do okamžiku tohoto odvolání.

Kontaktní údaje
Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění svých práv uvedených v tomto prohlášení se mohou subjekty údajů obracet na kapelu Bonsai č.3 prostřednictvím e‑mailové adresy: bonsai_c3@centrum.cz

Kompletní kontaktní údaje:

Mgr. Václav Koblenc
IČO 21143391
Sokolská 57, 370 05 České Budějovice
Česká republika
e‑mail: bonsai_c3@centrum.cz

Přejít nahoru